Δήλωση προστασίας δεδομένων της aleo solar GmbH

H Aleo Solar GmbH λαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολύ σοβαρά υπόψη. Μέσω αυτής της Δήλωσης προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουμε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και για τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στις οδηγίες του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και στον νέο γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο Προστασίας Δεδομένων (BDSG).

Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικά στοιχεία

H Aleo Solar GmbH που εδρεύει στη διεύθυνση
Marius – Eriksen Str. 1
17291 Prenzlau
Τηλ.: +49 3984 8328 0
Φαξ: +49 3984 8328-115
info[at]aleo-solar.de

είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ως υπεύθυνοι αποφασίζουμε μεμονωμένα ή από κοινού με τρίτους σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. γενικά στοιχεία επικοινωνίας).

• Αρμόδια για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι αποκλειστικά η Aleo Solar GmbH που εδρεύει στη διεύθυνση Marius-Eriksen-Str. 1, D-17291 Prenzlau, Γερμανία.
• Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υπεύθυνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεμονωμένα ή μαζί με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Για ερωτήσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων έχει οριστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ένας επόπτης προστασίας δεδομένων.

Διεύθυνση / στοιχεία επικοινωνίας

Henry Gierke
Marius-Eriksen-Str. 1
17291 Prenzlau
0049 3984 83281802
datenschutz_[at]aleo-solar.de

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων (κατά το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)
Ορισμένες διαδικασίες της επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί μια απλή ενημέρωση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aleo-solar.de. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων δε θίγεται.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (κατά το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ)
Ως υποκείμενο δεδομένων διαθέτετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή, όσον αφορά ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας του ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής μας. Η ακόλουθη σύνδεση περιλαμβάνει έναν κατάλογο των υπευθύνων επεξεργασίας, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (κατά το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης, σε εσάς του ίδιους ή σε τρίτους. Η παράδοση θα γίνει σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κατά τα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 19 του ΓΚΠΔ)
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πληροφορίες για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, την προέλευση των δεδομένων, τους παραλήπτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και, εφόσον απαιτηθεί, το δικαίωμα διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Για το θέμα αυτό, όπως και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Νομικές πληροφορίες.

Κρυπτογράφηση SSL και/ή TLS
Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, το οποίο διαβιβάζετε σε εμάς στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας ως ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL και/ή TLS. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε εμάς μέσω του δικτυακού τόπου δεν μπορούν να αναγνωστούν από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την κρυπτογραφημένη σύνδεση από το τμήμα «https://» στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Έντυπο επικοινωνίας
Τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας αποθηκεύονται μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του αιτήματός σας ή για να είναι διαθέσιμα για επακόλουθα ερωτήματα. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων δε λαμβάνει χώρα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Η επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ.1, σημείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί μια απλή ενημέρωση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aleo-solar.de.
Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων δε θίγεται.
Τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας παραμένουν στην κατοχή μας, μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αποθήκευσης ή να μην υφίσταται πλέον ανάγκη για την αποθήκευση δεδομένων. Υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ιδίως προθεσμίες φύλαξης, δε θίγονται.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Όταν επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο εάν αποφασίσετε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες ή μοιραστείτε κάποιο πρόβλημα μαζί μας, εφόσον συμπληρώσετε το έντυπο επικοινωνίας ή μας στείλετε email, θα μας κοινοποιήσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν:
– Το όνομά σας,
– το επώνυμό σας,
– τη διεύθυνσή σας,
– το τηλέφωνο σας,
– το email σας,
– την επιχείρησή σας: ατομικά / έμπορος / τεχνικός εγκατάστασης / ρυθμιστές ηλεκτρονικής ισχύος
– την επωνυμία σας.
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων χρησιμοποιούμε τις αρχές της προστασίας δεδομένων με πρότυπο τρόπο, ώστε να συλλέγουμε μόνο τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου
Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να μας δηλώσετε μια διεύθυνση email. Η επαλήθευση της διεύθυνση email είναι υποχρεωτική, ενώ απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου. Δε ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή τα στοιχεία αυτά είναι προαιρετικά. Η χρήση των δεδομένων αφορά αποκλειστικά την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.
Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στη συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου γίνεται αποκλειστικά με τη δική σας συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ.1, σημείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης αρκεί μια απλή ενημέρωση μέσω email ή μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέσω της σύνδεσης «Διαγραφή». Η νομιμότητα των ήδη πραγματοποιημένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων δε θίγεται.
Τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στο πλαίσιο της συνδρομής διαγράφονται σε περίπτωση ακύρωσής της. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά έχουν διαβιβαστεί σε εμάς για άλλους σκοπούς και σε άλλα σημεία, αυτά θα παραμείνουν στην κατοχή μας.

YouTube
Για την ενσωμάτωση και την προβολή περιεχομένου βίντεο, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί plugin της εταιρείας YouTube. Πάροχος της πύλης βίντεο είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.
Μεταβαίνοντας σε μια σελίδα που διαθέτει plugin της εταιρείας YouTube δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της YouTube. Με αυτόν τον τρόπο η YouTube ενημερώνεται για την σελίδα στην οποία έχετε μεταβεί.
Η εταιρεία YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ, εφόσον βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στον δικτυακό τόπο YouTube. Μπορείτε να αποφύγετε αυτήν την αντιστοίχιση, εάν έχετε προηγουμένως αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας.
Η χρήση των υπηρεσιών της YouTube γίνεται με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των online προσφορών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον με την έννοια του άρθρου 6, παρ. 1, σημείο στ του ΓΚΠΔ.
Λεπτομέρειες για τη χρήση των δεδομένων χρηστών διατίθενται στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου της YouTube στη σελίδα: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cookies
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies. Αυτά είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στην τερματική σας συσκευή. Τα cookies συμβάλλουν στο να γίνει ο δικτυακός μας τόπος φιλικότερος στο χρήστη, αποτελεσματικότερος και ασφαλέστερος.
Ορισμένα cookies αποτελούν «cookies περιόδου λειτουργίας». Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μόλις λήξει η περίοδος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Αντίθετα, άλλα cookies παραμένουν στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε, όταν επιστρέψετε στο δικτυακό μας τόπο.
Με τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε, να περιορίζετε ή να απαγορεύετε τη χρήση cookies. Πολλά προγράμματα περιήγησης μπορούν να διαμορφωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε τα cookies να διαγράφονται αυτόματα με το κλείσιμο του προγράμματος. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της λειτουργικότητας του δικτυακού μας τόπου.
Η χρήση cookies, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών της επιλογής σας (π.χ. καλάθι αγορών) συμμορφώνεται με το άρθρο 6, παρ. 1, σημείο στ του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου έχουμε έννομο συμφέρον από την αποθήκευση cookies, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας χωρίς τεχνικά ή άλλα προβλήματα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση άλλων cookies (π.χ. για λειτουργίες ανάλυσης), αυτά θα αναφέρονται σε ξεχωριστή ενότητα στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων.

Google Analytics
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας διαδικτυακής ανάλυσης Google Analytics. Πάροχος της υπηρεσίας διαδικτυακής ανάλυσης είναι η εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.
Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Αυτά είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση χρήσης ενός δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες για τη χρήση του δικτυακού μας τόπου από εσάς, οι οποίες δημιουργούνται μέσω cookies, διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή της Google. Συνήθης, αυτός ο διακομιστής βρίσκεται στις ΗΠΑ.
Η χρήση cookies για την υπηρεσία Google Analytics συμμορφώνεται με το άρθρο 6, παρ. 1, σημείο στ του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου έχουμε έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικτυακή μας προσφορά και/ή ακόμα και τη διαφήμιση.
Ανωνυμοποίηση ΙΡ
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης ΙΡ. Αυτή διασφαλίζει ότι η Google δεν θα διαβιβάσει τη διεύθυνση ΙΡ σας, εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών συμβαλλόμενων στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, συντομευμένη προς τις ΗΠΑ. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις, κατά τις οποίες η Google θα διαβιβάσει την πλήρη διεύθυνση ΙΡ σε διακομιστή στις ΗΠΑ και αυτή θα συντομευθεί εκεί. Κατ’ εντολή μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου για λογαριασμό μας. Δεν λαμβάνει χώρα συγχώνευση της διεύθυνσης IP που διαβιβάζεται από την υπηρεσία Google Analytics με άλλα δεδομένα της Google.
Plugin του προγράμματος περιήγησης
Η χρήση cookies από το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί παρεμποδιστεί. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου ενδέχεται να περιοριστούν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, μπορείτε να απαγορεύσετε την καταγραφή δεδομένων που αφορούν τη χρήση δικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ και της επακόλουθης επεξεργασίας από την Google. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη και την εγκατάσταση του plugin για προγράμματα περιήγησης που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Αντίρρηση για την καταγραφή δεδομένων
Μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή των δεδομένων σας από την υπηρεσία Google Analytics, κάνοντας κλικ στην ακόλουθη σύνδεση. Θα χρησιμοποιηθεί ένα cookie άρνησης το οποίο θα αποτρέψει την καταγραφή δεδομένων κατά τη διάρκεια μελλοντικών σας επισκέψεων του δικτυακού μας τόπου: Απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics.
Λεπτομέρειες για τη χρήση των δεδομένων χρηστών στην Google Analytics διατίθενται στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων της Google στη σελίδα: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Επεξεργασία εντολής
Για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων έχουμε συνάψει με την Google μια σύμβαση για την επεξεργασία εντολών.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά στην υπηρεσία Google Analytics
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά χαρακτηριστικά» της υπηρεσίας Google Analytics. Με αυτήν τη λειτουργία μπορούν να συνταχθούν εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν στοιχεία για την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφημίσεις της Google που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, όπως και από στοιχεία επισκεπτών τρίτων παρόχων. Ο συσχετισμός των δεδομένων με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι εφικτός. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ρυθμίσεων των διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στην Google ή προβάλλοντας γενικότερα αντίρρηση για την καταγραφή δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο σημείο «Αντίρρηση για την καταγραφή δεδομένων» της παρούσας πολιτικής.
Google AdSense
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google AdSense. Πάροχος της υπηρεσίας είναι η εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.
Η υπηρεσία Google AdSense αφορά την ενσωμάτωση διαφημίσεων και τη χρήση cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση χρήσης του δικτυακού τόπου. Η υπηρεσία Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης web beacon. Τα web beacon είναι αόρατα γραφικά, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της κυκλοφορίας επισκεπτών στο δικτυακό μας τόπο.
Οι πληροφορίες που προέρχονται από cookies και web beacon διαβιβάζονται σε διακομιστές της Google όπου και αποθηκεύονται. Ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι διακομιστές είναι οι ΗΠΑ. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε συνεργάτες. Ωστόσο, η Google δε θα συγχωνεύσει τη διεύθυνση ΙΡ σάς με άλλα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα.
Η αποθήκευση cookies για την υπηρεσία AdSense συμμορφώνεται με το άρθρο 6, παρ. 1, σημείο στ του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου έχουμε έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικτυακή μας προσφορά και/ή ακόμα και τη διαφήμισή μας.
Με τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε, να περιορίζετε και να απαγορεύετε τη χρήση cookies. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της λειτουργικότητας του δικτυακού μας τόπου. Με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της Google, με τον τρόπο και για τον σκοπό που έχει περιγραφεί παραπάνω.
Google AdWords και Google Conversion Tracking
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google AdWords. Πάροχος της υπηρεσίας είναι η εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Η υπηρεσία AdWords αποτελεί ένα online πρόγραμμα διαφημίσεων. Στο πλαίσιο του online προγράμματος διαφημίσεων χρησιμοποιείται η υπηρεσία Conversion Tracking. Κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση που έχει προβληθεί μέσω Google, χρησιμοποιείται ένα cookie για την υπηρεσία Conversion Tracking. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στην τερματική σας συσκευή. Τα cookies της υπηρεσίας Google AdWords παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες και δε προορίζονται για ταυτοποίηση του χρήστη. Η Google κι εμείς μπορούμε να δούμε μέσω των cookie εάν έχετε κάνει κλικ σε κάποια διαφήμιση, η οποία σας παρέπεμψε στο δικό μας δικτυακό τόπο.
Κάθε πελάτης της υπηρεσίας Google AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν επιδέχονται παρακολούθηση μέσω δικτυακών τόπων πελατών της υπηρεσίας AdWords. Χάρη στα cookies της υπηρεσίας Conversion συντάσσονται στατιστικά στοιχεία για πελάτες της υπηρεσίας AdWords που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Conversion Tracking. Οι πελάτες της υπηρεσίας AdWords ενημερώνονται για τον αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν παραπεμφθεί σε σελίδες με ετικέτα της υπηρεσίας Conversion Tracking. Η Google κι εμείς μπορούμε να δούμε μέσω των cookies εάν έχετε κάνει κλικ σε κάποια διαφήμιση, η οποία σας οδήγησε στο δικό μας δικτυακό τόπο. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην υπηρεσία Tracking μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση για τη χρήση της. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να απενεργοποιηθεί το cookie της υπηρεσίας Conversion από τις ρυθμίσεις χρήστη του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει καταγραφή των στατιστικών στοιχείων της υπηρεσίας Conversion Tracking.
Η αποθήκευση conversion cookies συμμορφώνεται με το άρθρο 6, παρ. 1, σημείο στ του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου έχουμε έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικτυακή μας προσφορά και/ή ακόμα και τη διαφήμισή μας.
Λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες Google AdWords και Google Conversion Tracking διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Με τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε, να περιορίζετε ή να απαγορεύετε τη χρήση cookies. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της λειτουργικότητας του δικτυακού μας τόπου.
Πηγή: Πρόγραμμα αυτόματης σύνταξης Δηλώσεων προστασίας δεδομένων του δικτυακού τόπου mein-datenschutzbeauftragter.de

Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας δεδομένων
Ως υπεύθυνοι, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων. Η τρέχουσα έκδοση είναι (μήνας και έτος).